Opactwo Mniszek Benedyktynek w Staniątkach Wiatrak typu Koźlak w Pępowie Dawny zakład psychiatryczny w Owińskach Pałac Myśliwski w Mojej Woli Pojazdy zabytkowe Zabytki techniki Zamek w Ratnie Dolnym Pałac Myśliwski w Mojej Woli Pałac w Dargosławiu
Udostępnij artykuł na facebook'u

Kilka uwag do nowelizacji ustawy o ochronie zabytków

2017-08-10

2 sierpnia br. Prezydent RP podpisał Ustawę z dnia 22 czerwca 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz niektórych innych ustaw.

Przez kilka miesięcy o zabytkach w Sejmie i Senacie było trochę głośniej. Rewolucji nie ma, ale jest za to ewolucja. W znowelizowanej Ustawie najważniejsze zmiany skupiają się na:

- zwiększeniu kompetencji Generalnego Konserwatora Zabytków (m.in. obsady personalne),

- wprowadzeniu systemu dość obciążających kar pieniężnych (wykroczenia zastąpiono karami administracyjnymi od 500 zł do 500 000 zł !!!), z których finansowany będzie Narodowy Fundusz Ochrony Zabytków,

- wprowadzeniu tymczasowej ochrony dla zabytków nieruchomych, wobec których wszczęto postępowanie o wpis do rejestru zabytków,

- oraz w końcu na umożliwieniu samorządom gminnym, powiatowym i wojewódzkim udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach znajdujących się w Gminnej Ewidencji Zabytków, a nie tylko w rejestrze zabytków.

Najwięcej kontrowersji wzbudzały dwie pierwsze zmiany. Czy się sprawdzą? Zmiana osoby bezpośrednio wskazującej kto ma zostać Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków nie jest zmianą systemową. Natomiast czas pokaże jaka będzie rzeczywista ściągalność kar administracyjnych, z których później będą finansowane prace konserwatorskie i remontowe przy najcenniejszych zabytkach.

Tak jak nowelizacja „zabytkowej” ustawy została w ostatnim czasie przyćmiona przez zawirowania związane z ustawami dotyczącymi sądownictwa, tak kwestie wysokości kar administracyjnych zdominowały dyskusję nad ostatnią wymienioną zmianą. Możliwości finansowania remontów obiektów objętych GEZ’ami prawie przeszła bez echa. A to ona ma szanse być najszybciej dostrzegalną zmianą. Tysiące właścicieli zabytków ujętych w Gminnych Ewidencjach Zabytków będzie mogło ubiegać się o dofinansowania do remontów i prac konserwatorskich. Do tej pory na tych osobach spoczywały same obowiązki, za którymi nie szły żadne przywileje czy ulgi. Ustawodawca zrobił piękny ukłon w ich stronę. Natomiast kolejny ruch należy do samorządów, które teraz obok finansowania remontów przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków będą mogły dofinansowywać zabytki ujęte w GEZ. I tu dochodzimy do znanego przysłowia „Jak nie wiadomo o co chodzi, to diabeł tkwi w szczegółach…”. Będziemy obserwować jak wrażliwi na los zabytków okażą się włodarze naszych województw, powiatów i gmin.