Opactwo Mniszek Benedyktynek w Staniątkach Wiatrak typu Koźlak w Pępowie Dawny zakład psychiatryczny w Owińskach Pałac Myśliwski w Mojej Woli Pojazdy zabytkowe Zabytki techniki Zamek w Ratnie Dolnym Pałac Myśliwski w Mojej Woli Pałac w Dargosławiu

Nowości

Zaproszenie do wspópracy

2015-11-26

Właścicieli obiektów zabytkowych zapraszamy do przystąpienia do programu partnerskiego, który umożliwia pozyskanie dodatkowych środków na cele partnera oraz inne zadania z zakresu ochrony zabytków.

Trwa nabór wniosków o dofinansowanie na prace konserwatorskie przy zabytkach w ramach dotacji udzielanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

2015-10-13

Trwa nabór wniosków o dofinansowanie na prace konserwatorskie , restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Dziedzictwo kulturowe – priorytet 1 – Ochrona Zabytków”

Dołącz do nas!

2015-09-21

Podkarpacie, Małopolska, Świętokrzyskie, Śląskie – poszukujemy współpracowników

Pod lupą

2015-09-18

„Pod lupą” – Gminna Ewidencja Zabytków jako obowiązek samorządu w zakresie ochrony i opieki nad zabytkami i element wsparcia jakie oferujemy samorządom Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (DZ.U. Nr 162 z 2003 r., poz. 1568) wyraźnie ceduje ciężar obowiązku ochrony zabytków na organy administracji publicznej – w tym na jednostki samorządu terytorialnego. Jak czytamy w art. 4 rzeczonej ustawy, organy administracji publicznej mają dbać o: „zapewnienie warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych umożliwiających trwałe zachowanie zabytków oraz ich zagospodarowanie i utrzymanie” oraz zapobiegać „zagrożeniom mogącym spowodować uszczerbek dla wartości zabytków”.

Jak zostać niewolnikiem konserwatora

2015-09-04

W dziale „Nieruchomości zabytkowe” publikujemy ciekawy głos o zależnościach na linii właściciel zabytku – konserwator, urząd. Autor, Bogdan Żmijewski pisze m.in.: „Ustawowo ochroną zabytków zajmuje się administracja. Ona żąda, nakazuje, pilnuje, wydaje zgody lub nie, kontroluje, każe i wymaga, ale nic właścicielom zabytków nie daje w zamian. Natomiast ustawowe sprawowanie opieki nad zabytkami jest nakazane ich właścicielom. Oni mają zabezpieczać i utrzymać zabytek w dobrym stanie, w tym prowadzić prace konserwatorskie i restauratorskie oraz korzystać z zabytku w sposób stosowny do jego wartości historycznej, a nawet mają zapewnić naukowe badania zabytku i ich dokumentowanie oraz popularyzować i upowszechniać wiedzę o zabytku.” I dalej: „Ta ustawa stworzyła z właścicieli zabytków niewolników i wyrobników, a z urzędników ich nadzorców i sędziów, panów i władców.”