Pałac Podwilcze k/ Białogardu Pałac w Otoku woj. Zachodniopomorskie Pałac Myśliwski w Mojej Woli Pojazdy zabytkowe Zabytki techniki Zamek w Ratnie Dolnym Tydzień Dla Dziedzictwa 2019

Nasze działania

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami mówi:

Art. 49. 

1. Wojewódzki konserwator zabytków może wydać decyzję nakazującą osobie fizycznej lub jednostce organizacyjnej posiadającej tytuł prawny do korzystania z zabytku wpisanego do rejestru, wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu albo ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego, przeprowadzenie, w terminie określonym w tej decyzji, prac konserwatorskich lub robót budowlanych przy tym zabytku, jeżeli ich wykonanie jest niezbędne ze względu na zagrożenie zniszczeniem lub istotnym uszkodzeniem tego zabytku. 

2. Wykonanie decyzji nakazującej przeprowadzenie prac konserwatorskich lub robót budowlanych przy zabytku nieruchomym nie zwalnia z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę albo zgłoszenia, w przypadkach określonych przepisami Prawa budowlanego.  

Dz.U. 2003 nr 162 poz. 1568

Zamek kupiony wiele lat temu przez tajemniczą spółkę z o.o. Wojewódzki Klub Sportowy „Śląsk” z Wrocławia niszczeje. Właściciel nic nie robi aby w jakikolwiek sposób zmienić ten stan. Można przyjąć, że skala koniecznych inwestycji go przerasta.  Ponieważ jednak nigdy nie podjął żadnych działań, aby wykazać swoją dobrą wolę wobec tego zabytku, nie rozumiejąc pojęcia „dobro kultury” należy przyjąć, że jest całkowicie nieczuły na jego los. Przerażająca jest ta obojętność.

Obiekty nawet bardzo zniszczone mogą znaleźć inwestora, który potrafi nadać im nowy blask. Jest na to nie mało przykładów na Dolnym Śląsku i w całej Polsce. Trzeba jednak dobrej woli obecnego właściciela Ratna aby zamek trafił na rynek nieruchomości historycznych, naturalnie po realnej cenie.

Dlatego podjęliśmy działania pod symbolicznym hasłem „Kupiłeś zabytek? Remontuj albo sprzedaj!”.

W ramach tego projektu skierowaliśmy pisma i wnioski do miejscowych urzędów i instytucji, których celem jest podjęcie aktywnych i skutkujących naprawą obecnej sytuacji działań. Mamy nadzieję na życzliwość i wsparcie w tej sprawie wszystkich osób, którym bliski jest los i dobro tego i innych zabytków w podobnej sytuacji. 

PRZEDSTAWIAMY SPRAWOZDANIE Z PRZEPROWADZONEJ PRZEZ NASZĄ FUNDACJĘ INTERWENCJI PRAWNEJ I ADMINISTRACYJNEJ  ZMIERZAJĄCEJ DO URATOWANIA ZAMKU W RATNIE DOLNYM

Poniżej prezentujemy naszą dotychczasową korespondencję w tej sprawie:

02-12-2016    Sprawozdanie z naszych działań na rzecz uratowania zespołu zamkowego w Ratnie Dolnym w latach 2013 - 2016


Strona_1Strona_2Strona_3Strona_1Strona_2Strona_3Strona_1Strona_2Strona_1Strona_2Strona_3Strona_4Stona_1Strona_2Strona_3Strona_4Strona_5Strona_6Strona_1Strona_2Strona_4Strona_5Strona_6PINB_15_10_2013_FRZiPPProkuratura_Rejonowa_8_10_2013_FRZiPPWUOZ_Wa__brzych_22_11_2013WUOZ_Wroc__aw_19_12_2013