Opactwo Mniszek Benedyktynek w Staniątkach Wiatrak typu Koźlak w Pępowie Dawny zakład psychiatryczny w Owińskach Pałac Myśliwski w Mojej Woli Pojazdy zabytkowe Zabytki techniki Zamek w Ratnie Dolnym Pałac Myśliwski w Mojej Woli Pałac w Dargosławiu

Współpraca z samorządami

* zarządzanie nieruchomościami zabytkowymi;

* pełna obsługa prawna;

* program „Ruina zadbana” dla obiektów w najgorszym stanie: projektowanie, wykonawstwo, udostępnianie;

* odzyskiwanie nieruchomości zabytkowych, procedury wywłaszczeniowe;

* koncepcje użytkowania, realizacje

* sprzedaż nieruchomości 

* obsługa "technicznego" stanowiska "Pełnomocnika gminy X ds. ratowania zabytku Y/ lub zespołu zabytków"

* Gminne Ewidencja Zabytków;

* Programy Opieki nad Zabytkami - gminy, powiaty;

* monitoring stanu zachowania lokalnego dziedzictwa kulturowego, ewaluacja realizowanych programów i planów;

* doradztwo przy tworzeniu m.p.z.p., lokalnych planów rewitalizacji, strategii rozwoju;

* przygotowywanie dokumentacji oraz koordynacja procesu tworzenia parku kulturowego lub pomnika historii;

* pozyskiwanie środków zewnętrznych na finansowanie inwestycji z zakresu ochrony zabytków w programach europejskich, ministerialnych oraz samorządowych;

* szkolenia z zakresu możliwości ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego;

* foldery i publikacje promujące lokalne zabytki i atrakcje turystyczne;

* marketing społeczny – konsultacje społeczne, mediacje pomiędzy mieszkańcami, wojewódzkim konserwatorem zabytków a samorządem, neutralizowanie potencjalnych konfliktów, kreowanie pozytywnego wizerunku gminy jako przyjaznej ochronie własnego dziedzictwa kulturowego; 

* współpraca międzynarodowa: organizacja i pełna obsługa misji zagranicznych. Inicjowanie i nawiązywanie współpracy miast i gmin z partnerami w Europie; 

        Kontakt: 61 823 37 18, 695 662 123, biuro@zabytki.org